O nás > Etický kodex

Etický kodex

Naše činnost se řídí zásadami, které jsou uvedeny v Kodexu etiky pojišťovacího makléře.

Tento kodex respektuje Kodex etiky v pojišťovnictví schválený Českou asociací pojišťoven a úzce navazuje na jeho ustanovení. Asociace českých pojišťovacích makléřů prosazuje tyto normy a dbá na jejich dodržování s cílem zajišťovat dobrou pověst českého pojišťovnictví.

Pojišťovací makléři musí především hájit zájmy svých klientů, zpracovávat pro ně optimální pojistné programy jak z hlediska jejich potřeb, tak z hlediska nabídky pojistného trhu. Přitom je makléř povinen respektovat platné právní předpisy, uchovávat obchodní tajemství svých klientů a dbát na dodržování níže uvedených norem:

A. Obecné zásady chování makléřů

B. Zásady chování zaměstnanců makléřských firem

C. Zásady chování ve vztazích ke klientům

D. Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

 

A. Obecné zásady chování makléřů

Makléři respektují pravidla hospodářské soutěže a obchodních zvyklostí, vyvarují se používání nepravdivých a pomlouvačných výroků o svých konkurentech.

Při své činnosti se důsledně vyvarují všeho, co by mohlo porušit důvěru klientů a vyvolat zkreslený dojem o jejich službách.

Veškerou reklamu vedou pravdivě v souladu s čestnou soutěží bez prvků klamavé reklamy.

Dodržují obezřetnou personální politiku a dbají o výchovu svých zaměstnanců po profesionální etické linii.

Pojišťovací makléř musí disponovat takovou organizací a prostředky, které mu umožňují i v případě nepřítomnosti některého z představitelů nebo majitelů společnosti hájit zájmy svého klienta.

Pojišťovací makléř je nezávislým zprostředkovatelem jedné ze dvou stran, které mezi sebou uzavírají pojistnou smlouvu.

Pojišťovací makléř je povinen, jako součást hospodářského odvětví v pojišťovnictví, podílet se na udržení zdravého a funkčního pojišťovacího trhu.

B. Zásady chování zaměstnanců makléřských firem

Zaměstnanci makléřských firem se řídí těmito etickými normami:

Důstojně reprezentují svoji firmu i obor pojišťovnictví, jehož jsou součástí.

Vyvarují se všech činností, které by znamenaly konflikt jejich vlastních zájmů se zájmy firmy či pojišťovnictví jako oboru.

Dodržují obchodní tajemství, a to i po ukončení svého pracovního poměru v pojišťovnictví.

Dodržují přísně pravidla etiky, zejména nesmí zneužít svého postavení k přijímání či vyžadování finančních či věcných výhod od kohokoliv a stejně tak nesmí nikdy obdobné výhody sami nabízet či poskytovat.

Nepoužívají nikdy ve svůj osobní prospěch informace a materiály své firmy.

V zájmu zvyšování svých profesních znalostí pečují soustavně o své vzdělávání.

C. Zásady chování ve vztazích ke klientům

Makléřské firmy a jejich zaměstnanci se řídí následujícími pravidly:

Zájem klienta je vždy vyšší než zájem vlastní a trhu.

Dodržují zásady mlčenlivosti o všech skutečnostech týkajících se pojištění klientů.

Poskytují zásadně úplné, pravdivé, nezkreslené a srozumitelné informace o pojišťovnách, pojistných produktech a jejich ceně.

Nesjednávají pojištění se spekulativními záměry.

Jsou odpovědni za komplexní analýzu rizik, zpracování návrhů pojistných programů, konzultační a poradenskou činnost, správu uzavřených pojištění a součinnost při pojistných událostech.

Mají vždy uzavřeno pojištění profesionální odpovědnosti.

Na požádání sdělí výši svého příjmu z uzavřeného obchodu a způsoby svého odměňování.

Musí umístit pojištění za cenu uvedenou v cenové nabídce.

Nesmí učinit nelegální kroky i navzdory přání klienta.

Vztah vyplývající z pověření je vždy časově omezen.

V případě, že mezi makléřem a klientem působí další subjekt, musí být tato skutečnost klientovi vždy sdělena.

Rozhodne-li se klient změnit makléře, dosavadní makléř vrátí klientovi veškeré jeho materiály.

D. Zásady chování ve vztazích k pojišťovnám

Makléři dodržují zejména tato pravidla:

Mají aktuální přehled o stavu pojistného trhu, o jednotlivých pojistitelích a jejich produktech.

Při umisťování obchodu se chovají nestranně a profesionálně, vyvarují se zejména jakýchkoliv pomluv, či protežování některé z pojišťoven.

S pojistiteli udržují dobré vztahy spolupráce, zakotvené zpravidla v dílčích smlouvách o spolupráci.

Nejsou nikdy závislí na kterékoliv pojišťovně.

Komplexní služby a servis v oblasti privátních i firemních financí – od rozpočtového plánování přes spoření a renty po financování vašich snů a jejich zabezpečení.

- - -

- - -

- - -

FT finance s.r.o. © 2014 | Vyrobil Wanet, s.r.o.